O firmie

Początki działalności Spółdzielni w Mysłowicach sięgają 1921 roku, kiedy to zostało  zapisane w Rejestrze Spółdzielni pierwsze Robotnicze Stowarzyszenie Spożywczej Oszczędnościowe „Przyszłość” z ograniczoną poręką w Mysłowicach. Do powstania Spółdzielni w Mysłowicach, jak również w innych miejscowościach naszego regionu i kraju przyczyniło się bezrobocie i wzrost cen, więc zubożenie społeczeństwa, które nasiliło się okresie międzywojennym.Spółdzielnie stanowiły w tym czasie samoobronę ekonomiczną ubogiej ludności i były także ośrodkiem oporu Polaków przed wynarodowieniem. W 1925 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na Robotniczą Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość” z ograniczoną poręką w Małej Dąbrówce, w tym samym roku zarejestrowany został Konsum Kolejowy Spółdzielni Spożywców z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach z oddziałami w Mysłowicach i Imielinie, którego działanie obejmowało wspólny zakup i wyrób towarów spożywczych i gospodarczych. W latach 1920 - 1936 na terenie Brzezinki - Podlarysza powstaje spółdzielnia „Uchodźca – Powstańca”, która w zakresie działania ma organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju zakładów gospodarczych. Równolegle w zakresie tym działa Spółdzielnia Spożywców w Mysłowicach z odpowiedzialnością udziałami. Jednostki te były jednak słabe ekonomicznie i ich działalność trwała tylko do końca 1936 roku. W okresie okupacji spółdzielczość na terenie Mysłowic nie istniała . Bezpośrednio po wyzwoleniu, już w lutym 1945 roku przystąpiono do zabezpieczenia placówek i do organizowania zaopatrzenia ludności. W tym czasie zaczęło funkcjonować Zrzeszenie Spółdzielni Spożywców Przemysłu Węglowego w Katowicach, które na terenie Mysłowic posiadało 2961 członków zrzeszonych w trzech spółdzielniach oraz Spółdzielni Kolejarzy. W 1948 roku powstały branżowe centrale spółdzielcze, wśród nich Centrala Spółdzielczości  Spożywców „Społem” i Śląska Spółdzielnia Spożywców w Katowicach z oddziałami w poszczególnych miastach. Spółdzielnia w Mysłowicach stała się wówczas IX Oddziałem Śląskiej Spółdzielni Spożywców w Katowicach. Osobowość prawną Spółdzielnia uzyskała 1 lipca 1951 roku, zrzeszając 3 800 członków. Działalność gospodarczą Spółdzielnia prowadziła w 33 sklepach, dwóch magazynach handlowych, posiadała cztery piekarnie i dwie ciastkarnie zatrudniając 184 pracowników. Wielkość funduszu udziałowego wynosiła wtedy 85 500 zł. W latach 1950-1956 nastąpiło poważne zmniejszenie siec sklepów, zakładów gastronomicznych i produkcyjnych, które przekazano do sektora państwowego. Było to wynikiem odgórnej tendencji uznającej wyższość państwowej formy handlu nad spółdzielczą . Usunięto nawet słowo „Społem” z nazwy związku spółdzielczego, co spowodowało pozbawienie „Społem” członkostwa w Międzynarodowym Związku Spółdzielczym (przywrócono je dopiero po 15 latach). W 1957 roku reaktywowano tradycyjną działalność statutową Spółdzielni, uruchomiono też pierwsze sklepy samoobsługowe i preselekcyjne. W 1968 roku mocą uchwały XXXII Zjazdu Delegatów  „Społem” powołano Wojewódzką Spółdzielnię „Społem”, której nasza Spółdzielnia stała się oddziałem. Lata 1966 –76 były okresem dynamicznego wzrostu gospodarczego Spółdzielni, a także działalności społeczno-samorządowej i pracy wśród członków, skoncentrowanej w dwóch ośrodkach „Praktyczna Pani” i w świetlicy. Podjęto w tym czasie szereg inwestycji i oddano do użytku kilka obiektów handlowych, m.in. przy ul. Janowskiej, Krakowskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Laryskiej. Ważną inwestycją była budowa piekarni przy ul. Sosnowieckiej, w której rozpoczęto produkcję w grudniu 1970 roku. Lata 1976 –1989 to okres kolejnych zmian, podjęto tzw. „reformę handlu” i nastąpiło szereg zmian organizacyjnych. W 1976 roku powierzono Spółdzielniom Spożywców organizację handlu hurtowego i detalicznego artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi codziennego użytku na terenach miejskich.